Phòng sạch là môi trường có yêu cầu riêng biệt về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, độ sạch và nhiễm chéo. Ở đó số lượng bụi, vi khuẩn trong không khí, các hạt aerosol ( “aerosol” là từ để chỉ các chất lơ lửng trong không khí ở tầng thấp, bao gồm hạt bụi, khói, nước, hạt kim loại nặng… Aerosol có thể sản sinh trong tự nhiên hoặc do nhân tạo) và hơi hóa chất được kiểm soát chặt chẽ trên 1m3.

Showing all 6 results